Vaksenopplæring

Voss Vaksenopplæring held til i Voss kulturhus. Det er femten tilsette ved skulen. Kontoret er ope annan kvar mandag og kvar onsdag og torsdag.

Norskopplæring for Opplæringstidspunkt  ved behov etter avtale, individuelt og i små grupper.)

 Opplæringstidspunkt  ved behov etter avtale, individuelt og i små grupper.

Vi underviser etter "Opplæringsplan i norsk og samfunnskunnskap for vaksne innvandrarar",  Lov om Introduksjonsordning §17.

Mål for opplæringa

Kursa kan føre fram til norskprøve på nivå A1,A2,B1 og B2Kven kan delta?

 • Flyktningar
 • Familieattforeinte
 • Asylsøkjarar
 • Arbeidsinnvandrarar
 • Andre (i periodar betalingskurs om kvelden)

Nivå:

 • Spor 1 for deltakarar med liten eller ingen skulegang.
 • Spor 2 for deltakarar med ein viss skulegang.
 • Spor 3 or deltakarar med god allmennutdanning.
 • For deltakarar på spor l og spor 2, kan norskopplæringa gje grunnlag for å følgje undervisning på grunnskulenivå. Grunnskule for vaksne

Opplæring i norsk, norsk som andrespråk, matematikk, samfunnsfag, engelsk og natur- og miljøfag. Vi underviser etter "Kunnskapsløftet"

Mål for opplæringa
Deltakarane skal få kunnskapar og ferdigheiter tilsvarande 10-årig grunnskule

 • Kven kan delta?
 • Vaksne som treng grunnskuleopplæring, har rett til det.
 • Grunnskule for vaksne gjev grunnlag for inntak i vidaregåande opplæring.
 • Deltakarne bestemmer sjølv kor mange fag dei vil ta.
 • Avdelinga gjev og opplæringstilbod til minoritetsspråklege mellom 16 og 20 år med liten skulebakgrunn.
 • Spesialpedagogikk

Vaksne som ikkje har tilfredsstillande utbytte av ordinært opplæringstilbod for vaksne, har rett til spesialundervisning. Vaksne som har særlege behov for opplæring i grunnleggjande dugleik, har rett til slik opplæring.
PPT utarbeider sakkunnig uttale.
Opplæring på dagtid, individuelt og i små grupper.

Opplæringa omfattar:

 • Lese og skriveopplæring
 • Ask (alternativ og supplerande kommunikasjon)
 • Opplæring i tekniske hjelpemidler
 • Bruk av IKT/ PC
 • ADL  (Arbeids- og dagleglivstrening)
 • Logopedi

 

_
_
_