Vaksenopplæring

Vaksenopplæring og Logopedi Voss kommune er samansett av tre tidlegare kommunale einingar. Undervisningssenteret for Framandspråklege starta opp i 1987. Voss kommunale vaksenopplæring vart etablert i 1989. I 2000 vart desse to slegne saman. I 2008 vart dei kommunale logopedane lagt inn under same administrasjon.

Norskopplæring for innvandrarar
Opplæring på alle nivå, på dagtid. Vi underviser etter "Opplæringsplan i norsk og samfunnskunnskap for vaksne innvandrarar",  Lov om Introduksjonsordning §17.

Mål for opplæringa
Kursa førar fram til Norskprøve 2 og 3.

Kven kan delta?

 • Flyktningar
 • Familieattforeinte
 • Asylsøkjarar
 • Arbeidsinnvandrarar
 • Andre (i periodar betalingskurs om kvelden)

Nivå:

 • Spor 1 for deltakarar med liten eller ingen skulegang.
 • Spor 2 for deltakarar med ein viss skulegang.
 • Spor 3 or deltakarar med god allmennutdanning.
 • For deltakarar på spor l og spor 2, kan norskopplæringa gje grunnlag for å følgje undervisning på grunnskulenivå. Grunnskule for vaksne

Opplæring i norsk, norsk som andrespråk, matematikk, samfunnsfag, engelsk og natur- og miljøfag. Vi underviser etter "Kunnskapsløftet"

Mål for opplæringa
Deltakarane skal få kunnskapar og ferdigheiter tilsvarande 10-årig grunnskule

 • Kven kan delta?
 • Vaksne som treng grunnskuleopplæring, har rett til det.
 • Grunnskule for vaksne gjev grunnlag for inntak i vidaregåande opplæring.
 • Deltakarne bestemmer sjølv kor mange fag dei vil ta.
 • Avdelinga gjev og opplæringstilbod til minoritetsspråklege mellom 16 og 20 år med liten skulebakgrunn.
 • Spesialpedagogikk

Vaksne som ikkje har tilfredsstillande utbytte av ordinært opplæringstilbod for vaksne, har rett til spesialundervisning. Vaksne som har særlege behov for opplæring i grunnleggjande dugleik, har rett til slik opplæring.
PPT utarbeider sakkunnig uttale.
Opplæring på dagtid, individuelt og i små grupper.

Opplæringa omfattar:

 • Lese og skriveopplæring
 • Ask (alternativ og supplerande kommunikasjon)
 • Opplæring i tekniske hjelpemidler
 • Bruk av IKT/ PC
 • ADL  (Arbeids- og dagleglivstrening)
 • Logopedi

Logopedtenesta gir tilbod til innbyggjarane i kommunane: Aurland, Ulvik og Voss, også pasientar på Voss sjukehus innafor områda:

 • språk / språkvanskar
 • stemmevanskar
 • stamming
 • afasi
 • Føresette, skular, barnehagar og vaksne kan søkja om logopedhjelp. PPT utarbeider sakkunnig vurdering.
_
_
_